Декларация за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Във връзка с опериране на сайтa https://hotelcasadelmare.com се събират и обработват лични данни и друга информация на посетителите и потребителите му. В изпълнение на задълженията на оператора на сайта https://hotelcasadelmare.com, като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните Ви предоставяме следната информация във връзка с обработването на лични данни и произтичащите от това права за Вас като субекти на лични данни:

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните е "КОНСОРЦИУМ КАЗА ДЕЛ МАРЕ" ДЗЗД, ЕИК 176531848, с адрес на управление Созопол 8130, ул. Кирил и Методий 36, тел. 0550 22300, имейл: info@hotelcasadelmare.com.

Администраторът събира и обработва Ваши лични данни за следните цели:

 • предоставяне на услуги;
 • изпращане на информационни бюлетини;
 • изпращане на уведомителни електронни съобщения;
 • управление и организация на дейността на компанията в рамките на законовите  задължения на Администратора.

Вашите лични данни не са предмет на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Администраторът не обработва специални категории лични данни и лични данни на лица под 18 години. Ако сте на възраст под 18 години и желаете да използвате услугите, предоставяни чрез сайта https://hotelcasadelmare.com, може да направите това чрез пълнолетно лице. При установяване събирането на лични данни на непълнолетни лица, тези данни ще бъдат изтрити незабавно.

Администраторът обработва само доброволно предоставени от Вас лични данни на следните основания:

 • заявка / поръчка на стока или услуга;
 • законово задължение;
 • съгласие на субекта на лични данни.

Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели в рамките на предлаганото обслужване:

 • контрагенти;
 • бизнес партньори;
 • публични органи в рамките на техните правомощия при наличие на нормативно основание за изискване и получаване на достъп до лични данни.

Вашите лични данни не се предават в трети страни или на международни организации.

Срокове на съхранение/ изтриване:

В случаите на обработване на лични данни във връзка със изпълнение на услуга, данните Ви се съхраняват за нормативно определения срок за съхранение на финансово-счетоводна информация от 10 години или до изтичане на давностния срок за изпълнение на претенциите по сключените договори (което от двете настъпи по-късно). Във всички останали случаи данните се съхраняват до изпълнение на целите, за които са събрани, или до оттегляне на даденото съгласие за обработването.

Във връзка с описаното по-горе обработване на лични данни Вие имате следните права:

 • достъп до, коригиране или изтриване на Вашите лични данни;
 • ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 • възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на правен интерес от обработването (за маркетингови цели). Възражението не засяга законосъобразността на обработването до отправяне на възражението; преносимост на Вашите лични данни;
 • оттегляне на съгласието, на което се основава обработването, по всяко време, като това не засяга законосъобразността на обработването преди съгласието да бъде оттеглено;
 • жалба до Комисия за защита на личните данни (София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2, тел. 02 915 3518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg), ако считате, че са нарушени правата Ви като субекти на лични данни.

За упражняване на горепосочените права моля да се свържете с Администратора по имейл на info@hotelcasadelmare.com или по телефон на 0550 22300. При съмнение относно самоличността на субекта на лични данни може да бъде поискано да се идентифицирате допълнително.

Google Analytics

Сайтът https://hotelcasadelmare.com използва Google Analytics за следене на потреблението и поведението на потребителите. За целта се прилагат т. нар. „бисквитки“, които събират информация и отчитат статистически данни за потреблението на https://hotelcasadelmare.com. При това обаче не се идентифицират отделните посетители. Събраните по този начин данни служат само за проследяване достъпа на отделните потребители до сайта.

Бисквитки

В зависимост от браузъра, който използвате за достъп до интернет, може да позволите или забраните използването на бисквитки през настройките му.

Връзки към социални медии и мрежи

Различните социални медии и мрежи (например Facebook, X, LinkedIn, Instagram) свързани със сайта https://hotelcasadelmare.com, могат да прилагат „бисквитки“ за споделяне на съдържание в социалните мрежи или за изготвянето на статистика относно достъпа. Наличието, броят и статутът на такива „бисквитки“ зависят от политиката за управление на тези „бисквитки“ на въпросните платформи.